Voorwaarden

Definities

 1. Uitgever – Vangstenregistratie.nl, uitgever van advertenties, gevestigd te Utrecht ingeschreven kvk 30187211.
 2. Adverteerder – partij die een Abonnement afneemt om op Platform te adverteren.
 3. Platform – geheel aan websites, apps en andere digitale media waarop advertenties van Adverteerder door Uitgever worden getoond.
 4. Abonnement – periode waarin Adverteerder aan Uitgever een vergoeding betaalt, en waarin Uitgever advertenties van Adverteerder toont.

Toepassing

 1. Uitgever faciliteert een afgeschermde omgeving waarin Adverteerder haar eigen advertenties aanmaakt en beheert.
 2. Adverteerder is verantwoordelijk voor het aanmaken en onderhouden van haar advertenties.
 3. Uitgever zorgt dat door Adverteerder aangemaakte advertenties op het Platform worden afgebeeld.
 4. Adverteerder zal Platform inzetten om te adverteren met relevante content voor sportvissers.
 5. Adverteerder zal geen misbruik maken van de functionaliteit van het Platform, inclusief eventuele onverhoopte fouten of hiaten, op een manier die de uitstraling van het Platform of het gebruikersgemak van sportvissers negatief kan beïnvloeden.

Abonnement en betaling

 1. Adverteerder betaalt Uitgever een vast bedrag per Periode, vooraf te voldoen.
 2. De eerste betaling vindt plaats via iDEAL, volgende betalingen gaan per automatische incasso.
 3. Adverteerder kan de overeenkomst beëindigen met een opzegtermijn van tenminste 30 dagen voor ingang van een nieuwe Periode.
 4. Bij niet-tijdige betaling is Uitgever vanaf de vervaldatum van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling in verzuim en over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd, plus buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, waaronder de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus, met een minimum van €75. Daarnaast is Uitgever gerechtigd advertenties van Adverteerder op te schorten zolang betaling niet is voldaan.

Beschikbaarheid en garantie

 1. Uitgever biedt geen garantie voor absolute opbrengsten en/of resultaten van advertenties van Adverteerder op het Platform.
 2. Uitgever biedt geen gegarandeerde beschikbaarheid van Platform, Advertenties en/of de partneromgeving.

Aansprakelijkheid

 1. Uitgever is slechts aansprakelijk in het geval van een toerekenbare
  tekortkoming in de uitvoering van deze overeenkomst, en uitsluitend
  voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie en alleen voor het deel dat daadwerkelijk door Adverteerder aan Uitgever is voldaan.
 2. Aansprakelijkheid van Uitgever wegens toerekenbare tekortkoming ontstaat alleen als Adverteerder Uitgever direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en Uitgever ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Uitgever in staat is adequaat te reageren. Door het verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering tot schadevergoeding vervalt de vordering van Adverteerder.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Uitgever voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens en schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.
 4. De in dit artikel genoemde beperkingen van aansprakelijkheid
  komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van
  opzet of bewuste roekeloosheid van Uitgever.

Geschillen

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor
  zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt
  voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar
  aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Uitgever gevestigd is.